De kreativiteit kriget no alle romte
Ek op it wetter ha wy no de romte
It fee genietet yn it lân fan de romte
Wy krije op it fytspaad no alle romte
En genietsje fan it moaie geblomte
Omrop Fryslân soarget foar bewegingsromte
Sadat wy mei minder kanoën net komme yn de kromte

Jan Tilma