vog

Gedeputeerde Staten van Fryslân trekken 1,3 miljoen euro uit voor het initiatief Wij & Wadvogels van de Nederlandse vogelbescherming. Wij & Wadvogels is een project van Vogelbescherming Nederland en heeft als doel het Waddengebied leefbaarder te maken voor vogels. Daarbij is er ook ook voor de mensen die in het gebied wonen, werken en recreëren. Met het geld dat Gedeputeerde Staten beschikbaar stellen, kan nieuwe ruimte worden gemaakt voor de vogels die afhankelijk zijn van het Waddengebied. Denk daarbij aan stukken land die geschikt worden gemaakt als broed- of foerageergebied.

In het project Wij & Wadvogels is er ook ruimte voor voorlichtings-campagnes. Bewoners en toeristen moeten zich ervan bewust worden hoe zij van het gebied kunnen genieten zonder dat de vogels daar veel last van hebben.

Effectieve maatregelen
Bovendien zet het project in op het opdoen van meer kennis. Zo wordt onderzocht hoe effectief de maatregelen zijn die het gebied beïnvloeden en de gegevens van beschermingsmaatregelen worden geanalyseerd.

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland